• 2017-04-04

  Oznámenie o preušení dodávky studenej vody
  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, odberatelia SV TUKE,


  oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijnej opravy na vodovodnej sieti VVS a.s. v lokalite Letná bude dňa 5.4.2017 (streda) v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody pre:


  -Hlavná budova - L9, PK3, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, haly PK 10, PK10A, PK11, PK12, PK12A, PK13, PK14, PK15, PK19

  (skutočný rozsah a čas obmedzenia závisí od manipulácie a priebehu prác VVS a.s.)


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd.  

  Pre upresnenie stavu kontaktujte OE TUKE na kl.2822, 4195.


  Oddelenie energetiky OHSaE  TUKE                     


 • 2017-03-30

  Oznámenie o preušení dodávky elektriny

   

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia !

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijnej manipulácie v NN rozvodni TUKE PK8


  bude dňa 31.03.2017 (piatok)

  od 12,00 - do 13,00 hod.

  prerušená dodávka elektriny do objektov TUKE: PK8, PK2 (okrem laboratória), PK3,

  PK6 (časť budovy), PK14 (časť budovy) a PK12.


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd v priestoroch TUKE.

  V prípade potreby volajte kl. 2526, resp. priamo 0918 882 341.
 • 2017-03-27

  Oznámenie o prerušení dodávky studenej a teplej vody

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia !


  Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy na prívode studenej vody


  bude dňa 28.03.2017 (utorok) od 8,00 do 14,00 hod.


  prerušená dodávka SV a TÚV do objektu PK 11 TUKE.


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd v priestoroch TUKE.

  V prípade potreby volajte kl. 2526, resp. priamo 0918 882 341.

                                       

 • 2017-03-09

  Prerušenie dodávky SV a TÚV dňa 9.3.2017


  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážení odberatelia SV a TÚV,

  v zmysle postúpeného oznamu  VVS, a.s. si dovoľujeme upozorniť,

  že z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia na ul. B. Nemcovej


  bude dňa  9. 3. 2017  (štvrtok)  v čase 8,00 hod  - 15,00 hod  

  PRERUŠENÁ DODÁVKA  STUDENEJ VODY a TÚV z OST TUKE


  Odstávka sa týka nasledovných objektov TUKE  : 

  ŠDaJ - BN1 , ÚVT, Technicom,  Univerzitná Knižnica,  Združené Posluchárne 


  Prosím  o vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd v objektoch TUKE

  pri  obnovení dodávky SV zo strany VVS, a.s..

  V prípade úniku pri nábehu volajte kl. 2757.


  OHSaE - oddelenie energetiky • 2017-03-08

  Prerušenie dodávky studenej vody

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  oznamujeme Vám, že dňa 8.3.2017 (streda) je z dôvodu havárie na rozvode vody VVS a.s. až do ukončenia opráv odstavená dodávka studenej vody. Z uvedeného dôvodu je pre nasledovné objekty TUKE preušená dodávka studenej vody: Združené posluchárne, Univerzitná knižnica, Technicom, ÚVT a pre objekt BN1 aj dodávka TÚV.


  OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2017-02-27

  Oznámenie o prerušení dodávky SV a TÚV dňa 28.2.2017

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  oznamujeme Vám, že dňa 28.2.2017 (utorok) bude z dôvodu výmeny uzatváracieho ventilu vo vodomernej šachte v čase od 8,30 hod. do cca 11,00 hod. prerušená dodávka SV a TÚV pre objekt TUKE na ul. Vysokoškolská.


  OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2017-02-22

  Prerušenie dodávky ÚK a TÚV z OST1607

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijných prác na horúcovodnom rozvode OST1607 bude dňa 24.02.2017 (piatok) v čase od 7,00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV pre objekty TUKE: PK9, PK10, PK11, PK12 a PK14 až do ukončenia prác dodávateľskou firmou.

   

  OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2017-02-01

  Návod na používanie elektronického systému OHSE


  Návod na používanie systému nájdete tu..

   

  Dôležité informácie:

  1. Na úvodnej stránke systému OHSE sa vždy zobrazujú najaktuálnejšie informácie o haváriách a plánovaných odstávkach na TUKE
  2. Pre zadanie miestnosti na žiadanke je potrebné použiť políčko pre vyhľadávanie miestnosti. Napr. ak chcem vyhľadať miestnosť 301 na A bloku v hlavnej budove, zadám do políčka pre vyhľadávanie miestnosti L9 A301, kde L9 je skratka adresy objektu a A301 je nové označenie (očíslovanie) miestnosti. (označenie objektov nájdete tu)
  3. Po odoslaní žiadanky je automaticky odoslaný email vedúcemu žiadateľa na schválenie (zamietnutie) žiadanky a následne po jej schválení je doručená na OHSE.

Odbor hospodárskej správy a energetiky (OHSE)


OHSE je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje:


 • Správu, údržbu, vyraďovanie a likvidáciu majetku
 • Upratovacie služby a správu posluchární TUKE
 • Vrátnu službu
 • Cestnú prepravu osôb a nákladov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržbu a opravy komunikácií a parkovacích plôch
 • Nakupovanie hnuteľného dlhodobého aj krátkodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Nakupovanie, skladovanie, príjem a výdaj bežných tovarov, výrobkov a materiálu

v rozsahu pridelených finančných prostriedkov s výnimkou FVT a ŠDaJ.

OHSE tiež zabezpečuje:


 • Výber zmluvných partnerov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup tovarov, služieb a prác pre všetky pracoviská TUKE
 • Nákup a predaj energetických médií a pitnej vody na TUKE
 • Prevádzkyschopnosť energetických zariadení a rozvodov na TUKE
 • Prevádzku UVZ Herľany

Vedenie OHSE

 • Odbor hospodárskej správy a energetiky
 • Ing. Peter Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4444
 • peter.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie verejného obstarávania a nákupov
 • Ing. Katarína Tvrdoňová
 • + 421 (55) 602 4327
 • katarina.tvrdonova@tuke.sk
 • Oddelenie údržby a vnútorných služieb
 • Ing. Marek Makara
 • + 421 (55) 602 4202
 • marek.makara@tuke.sk

 • Oddelenie energetiky
 • Ing. Gabriel Polák
 • + 421 (55) 602 2822
 • gabriel.polak@tuke.sk
 • Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Marta Sabadková
 • + 421 (55) 696 4125
 • marta.sabadkova@tuke.sk
 • Referát administratívy a evidencie záznamov
 • Dominika Barteková
 • + 421 (55) 602 4433
 • + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
 • dominika.bartekova@tuke.sk